Gebruiksvoorwaarden

De bezoekers van de Raaijhal krijgen te maken met een aantal voorwaarden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden!

Inhoudsopgave

Artikel 1: Periode
Deze gebruiksovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaald tijd, voor de periode, dagen en uren op seizoenbasis, zoals vermeld op de overeenkomst.

Artikel 2: Opzegging
Wederzijdse opzegging van de gebruiksovereenkomst (of gedeelte daarvan)dient te alle tijden schriftelijk per mail aan de beheerder te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

Artikel 3: Aanvang / Einddatum
De gebruiker dient jaarlijks uiterlijk 1 mei, m.b.t. het nieuwe seizoen aan te geven de aanvangs- en einddatum van het komende seizoen.

Artikel 4: Gebruikersoverleg
De data waarop de Raaijhal is gesloten worden door de beheerder aangegeven op het daarvoor bestemde aanvraagformulier voor de reservering/huur voor het komende seizoen.

Artikel 5: Huurtarief
De gebruikersvergoeding wordt berekend op basis van het aantal gebruikersuren per seizoen en maandelijks gefactureerd. De betaling van de gebruikersvergoeding dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Artikel 6: Aanvraag
De data waarop de Raaijhal is gesloten worden door de beheerder aangegeven op het daarvoor bestemde aanvraagformulier voor de reservering/huur voor het komende seizoen.

Artikel 7: Tarief
De beheerder is gerechtigd jaarlijks, per 1 januari, het tarief aan het kostenpeil aan te passen.

Artikel 8: Meldplicht
Wanneer van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt dient de gebruikersvergoeding normaal door de gebruiker te worden betaald. Onverkort dient de gebruiker de beheerder wel tijdig te melden dat van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid en veiligheid
De gebruiker is verplicht er voor te zorgen dat:

  • Steeds een bevoegd persoon aanwezig is, die de verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken, zowel voor, tijdens als na afloop van de activiteiten.
  • Met name dient hij/zij voor de aanwezigheid van voldoende toezicht en voor het treffen van overige veiligheidsmaatregelen zorg te dragen.
  • Ook toeschouwers / bezoekers aan een training, wedstrijd, toernooi of ander evenement zich conformeren aan de gebruikersovereenkomst en voorwaarden.

Artikel 10: Gebruik
Het is de gebruiker verboden om zonder toestemming van de beheerder:

  • De accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
  • In de sporthal andere personen toe te laten dan bij de vereniging spelende of trainende leden en/of bij de organisatie van wedstrijden of toernooien noodzakelijke leiding.
  • Toestellen en materialen anders te gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn.
  • Andere ruimten te betreden dan de sporthal, garderobe en/of gemeenschappelijke lokalen.
  • Zelf eigen / andere attributen mee te brengen en in de hal te plaatsen en te gebruiken.

Artikel 11: Àansprakelijkheid
De beheerder, Stichting Beheer Raaijhal Overloon en Gemeente Boxmeer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor:

  • Beschadiging of verlies van eigendommen van gebruikers of bezoekers.
  • Ongevallen of schaden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de accommodatie en de daarbij behorende ruimten.

Artikel 12: Vrijwaring
Door het gebruiken van de Raaijhal vrijwaart de gebruiker de beheerder en Stichting Beheer Raaijhal Overloon uitdrukkelijk tegen aanspraken, welke ter zake van schaden of ongevallen worden gemaakt.

Artikel 13: Buitenschoeisel
Toeschouwers mogen de sporthal niet betreden op buitenschoeisel. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de gebruiker als de beheerder om hierop toe te zien en personen hierop aan te spreken om de hal te verlaten en op de tribune plaats te nemen Het is de gebruiker toegestaan overschoentjes te verstrekken aan coaches, en personen die in de hal moeten zijn en geen gymschoen bij zich hebben. De beheerder verstrekt deze niet.

Artikel 14: Gebreken en/of vermissing
Indien een trainer of begeleider schaden, gebreken of vermissing aan de accommodatie, materialen of toestellen constateert, is hij/zij gehouden hiervan onmiddellijk van de beheerder op de hoogte te stellen. Bij verzuim van voornoemde melding wordt aangenomen, dat de schade of vermissing is ontstaan tijdens het gebruik door de nalatige.

Artikel 15: Schade
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik aan de accommodatie of inventaris wordt toegebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Dit geldt ook als schade ontstaat door het aanwezige publiek.

Artikel 16: Tijden
De kleed- en wasruimten mogen gebruikt worden van 10 minuten voor tot 15 minuten na de tijden waarop de accommodatie is toegewezen.

Artikel 17: Overtreding voorwaarden
Het is niet toegestaan om de sporthal eerder te betreden dan het tijdstip genoemd in de gebruikersovereenkomst, zulks om andere gebruikers niet te storen. De gebruiker dient verder zorg voor te dragen dat tijdig alle materialen zijn opgeruimd zodat volgende gebruikers ook op tijd over de sporthal kunnen beschikken. Wanneer de gebruiker verzuimt de door hem/haar gebruikte materialen tijdig en op de daartoe aangewezen plaats op te ruimen, zullen deze door het personeel van de Raaijhal worden opgeruimd. Hiervoor zal aan de gebruiker een bedrag van € 12,50 in rekening worden gebracht, ongeacht de aard en omvang van de verrichtte werkzaamheden.

Artikel 18: Rook en drank verbod
In de Raaijhal geldt een algeheel rookverbod. Het niet toegestaan om op de tribune consumpties te nuttigen uit glas en aardewerken. Als mede alcoholische dranken, zijn verboden op de tribune, kleed- en wasruimten. Ook is het niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in het sportcafé.

Artikel 19: Noodhulpdiensten
Aanwijzingen door of namens de beheerder, de politie, ambulance, brandweerautoriteiten, toezichthouder en andere daartoe gemachtigde personen dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 20: Beëidiging
Bij het ter plaatse constateren van overtredingen van deze gebruikersvoorwaarden is de beheerder of een ander daartoe gemachtigd persoon of instantie, gerechtigd de overtreder(s) uit de accommodatie te (doen of laten) verwijderen. Bij het niet naleven door de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden heeft de beheerder het recht om de gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te be&eum;indigen. Dit zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de gebruikersvergoeding. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder en zal hiervan achteraf melding maken bij de Stichting Beheer Raaijhal Overloon.

Artikel 21: Aansprakelijkheid
De Raaijhal stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of blessures. Gebruik maken van de Raaijhal is geheel op eigen risico.

Artikel 22: Beeld- en momentopname
Het is mogelijk dat de Raaijhal tijdens evenementen beeld- en momentopnamen maakt. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden. Perso(o)n(en) waarvan geen beeld- en/of momentopname gemaakt mag worden dient dit van te voren te melden bij de beheerder.

Bedankt voor uw begrip en medewerking!