Voorwaarden

Hieronder treft u de voorwaarden van Raaijhal.
 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld door Stichting Beheer Raaijhal Overloon, in samenspraak met de exploitant en beheerder van de Raaijhal, welke deze voor eigen rekening en risico exploiteert en is onderdeel van- en behoort bij de Gebruikers/ huurovereenkomst.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden behoort bij- en wordt geacht te zijn aangegaan: voor onbepaalde tijd, voor de periode, dagen en uren zoals vermeld in de Gebruikers / huurovereenkomst-, Huisregels en Reserveringsaanvraag.
 3. Voor balsporten met een harde bal, zoals bijvoorbeeld honkbal en hockey, is op deze voorwaarden een Addendum, ter voorkoming van schade aan de Raaijhal, van toepassing. Verenigingen waarvoor dit Addendum geldt, dienen zich hiervan in kennis te stellen en zich hieraan te conformeren.
 4. Wederzijdse opzegging van de gebruikersovereenkomst (of gedeelte daarvan): Deze dient te allen tijde schriftelijk per mail aan de beheerder te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden voorafgaand aan de huurperiode.
 5. Indien door de gebruiker niet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3 en 4 wordt voldaan: wordt met ingang van dat tijdstip de gebruikersovereenkomst als beëindigd beschouwd, zonder nadere in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd de verplichting tot voldoening van totale verschuldigde huursom en eventuele aanmanings- en invorderingskosten.
 6. Wanneer van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt, en door gebruiker niet tijdig een annulering is ingediend, conform gebruikers / huurovereenkomst, dient de huur hierover evengoed te worden betaald. Onverkort dient de gebruiker de beheerder minimaal 2 etmalen van tevoren, per mail te informeren dat gebruiker, van de overeengekomen uren op een bepaalde dag en tijd, geen gebruik wordt gemaakt van de Raaijhal.
 7. Huurtarief: deze wordt berekend a.d.h.v. op het reserveringsformulier aangevraagde uren en zaaldelen, zoals overeengekomen met de gebruiker.
 8. Betaling van de huursom: geschied 2 x per seizoen d.m.v. factuur, mits anders is afgesproken tussen beheerder en huurder. Deze dient voorafgaand aan het gebruik- en na ontvangst binnen de gestelde termijn te worden voldaan.
 9. De gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat:
  • Steeds een bevoegd persoon aanwezig is, die de verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken, zowel voor, tijdens als na afloop van de activiteiten;
  • Er voldoende toezicht is voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en is mede zelf verantwoordelijk voor EHBO middelen, pleisters, cool packs, etc.;
  • In de voorhal, rechts naast de dubbele toegangsdeur naar de sporthal hangt een AED apparaat, alwaar, indien nodig gebruikt van gemaakt mag worden. Na gebruik van dit apparaat dient u hiervan melding te maken bij de beheerder;
  • Toeschouwers en supporters zich houden aan de Huisregels. Deze hangen op het witte bord in het voorportaal onder de te. Bij overtreding hiervan dient de op dat moment zijnde verantwoordelijke, deze hierop aan te spreken en hiervan direct melding bij de beheerder.
  • Bij het ter plaatse constateren van overtredingen van deze gebruikersvoorwaarden is de beheerder of een ander daartoe gemachtigd persoon of instantie, gerechtigd de overtreder(s) uit de accommodatie te (doen of laten) verwijderen.
  • De Raaijhal behoudt het zich het recht voor om sporters of bezoekers te verwijderen bij voorvallen die niet horen bij de uitstraling van een sporthal en sportcafé die in strijd zijn met de huisregels van de Raaijhal.
 10. Het is de gebruiker verboden om zonder toestemming van de beheerder:
  • De accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.
  • In de sporthal andere personen toe te laten dan bij de vereniging spelende of trainende leden en/of bij de organisatie van wedstrijden of toernooien noodzakelijke leiding.
  • Toestellen en materialen anders te gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn.
  • Andere ruimten te betreden dan de sporthal, garderobe en/of gemeenschappelijke lokalen.
  • Zonder vooraf overleg met de beheerder zelf eigen/andere attributen mee te brengen en in de hal te plaatsen en te gebruiken.
 11. De beheerder, Stichting Beheer Raaijhal Overloon en Gemeente Boxmeer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor:
  • Beschadiging of verlies van eigendommen van gebruikers of bezoekers.
  • Ongevallen of schaden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van de accommodatie en de daarbij behorende ruimten.
  • Door het gebruiken van de Raaijhal vrijwaart de gebruiker de beheerder en Stichting Beheer Raaijhal Overloon uitdrukkelijk tegen aanspraken, welke ter zake van schaden of ongevallen worden gemaakt.
  • Noch de Exploitant, noch Stichting Beheer Raaijhal, noch eenieder ander die betrokken is bij de organisatie van de Raaijhal kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of eigendommen aan/van personen overkomen, alsmede voor schade aan auto’s en alle andere voorkomende voertuigen, gebouwen en/of andere goederen toegebracht.
  • Zowel sporters, bezoekers, als mede alle overige medewerkers nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico.
 12. De sporthal mag úitsluitend en alléén worden betreden:
  • Met schone binnensportschoenen die in de kleedruimtes aangedaan worden en mag dus absoluut niét worden betreden met schoeisel van buitenaf!
  • Het is de verantwoordelijkheid van zowel de gebruiker als de beheerder om hierop toe te zien en personen hierop aan te spreken om de hal te verlaten en op de tribune plaats te nemen.
  • Het is verboden om met ballen of andere attributen in de gangen, toiletten, kleed en wasruimten van de sporthal te spelen. Deze ruimtes zijn namelijk géén speelplaats.
  • Het is de gebruiker toegestaan overschoentjes te verstrekken aan coaches, en personen die in de hal moeten zijn en geen gymschoen bij zich hebben.
 13. Indien een trainer of begeleider schaden, gebreken of vermissing aan de accommodatie, materialen of toestellen constateert, is hij/zij gehouden hiervan onmiddellijk van de beheerder op de hoogte te stellen. Bij verzuim van voornoemde melding wordt aangenomen, dat de schade of vermissing is ontstaan tijdens het gebruik door de nalatige.
 14. De gebruiker is aansprakelijk voor schade, die tijdens het gebruik aan de accommodatie of inventaris wordt toegebracht.
 15. Dit geldt ook als schade die ontstaat en veroorzaakt wordt door het publiek, tenzij er sprake is van overmacht.
 16. De kleed- en wasruimten mogen gebruikt worden van 15 minuten voor aanvang tot 30 minuten na de tijden waarop de accommodatie is door gebruiker is gehuurd en beheerder is toegewezen.
 17. Het is niet toegestaan om de sporthal eerder te betreden dan het tijdstip genoemd in de gebruikersovereenkomst, zulks om andere gebruikers niet te storen.
 18. De gebruiker dient verder zorg voor te dragen dat tijdig alle materialen zijn opgeruimd, zodat volgende gebruikers ook op tijd over de sporthal kunnen beschikken.
 19. Wanneer de gebruiker verzuimt de door hem/haar gebruikte materialen tijdig en op de daartoe aangewezen plaats op te ruimen, of kleed- en wasruimten netjes achter te laten, zullen deze door het personeel van de Raaijhal worden opgeruimd.
 20. Hiervoor zal aan de gebruiker een bedrag van € 25,- in rekening worden gebracht, ongeacht de aard en omvang van de verrichtte werkzaamheden.
 21. In de Raaijhal geldt een algeheel rookverbod. In de sporthal geldt mede een algeheel alcoholverbod.
 22. Alleen in het sportcafé is gebruik van alcohol toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.
 23. Het is niét toegestaan:
  • om in de sporthal spijzen te nuttigen.
  • Ook glas en aardewerken bekers met drank zijn verboden in de hal.
  • Alléén een bidon of flesje sportdrank zijn in de hal wel toegestaan.
 24. Op de tribune en in de kleedruimten is het wel toegestaan om drank en spijzen te nuttigen.
 25. Glas en aardewerk zijn op de tribune, gangen en kleedruimtes verboden.
 26. Het is verboden om eigen consumpties te nuttigen in het sportcafé van de Raaijhal.
 27. Aanwijzingen door of namens de beheerder, noodhulpdiensten, toezichthouder en andere daartoe gemachtigde personen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 28. Bij het niet naleven door de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden en Huisregels heeft de beheerder het recht om de gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige vorm van restitutie van de huursom.
 29. De Raaijhal is telefonisch bereikbaar op nummer: +31478642007 / +31646100643 of via mail: info@raaijhal.nl
 30. Informatie over de Raaijhal vind u op de website: https://raaijhal.nl.
 31. Er kunnen foto’s en beeldmateriaal gemaakt worden voor commerciële doeleinden.
 32. In het sportcafé kunt u contant of met pin betalen.
 33. Het is niet toegestaan flyers te verspreiden of posters op te hangen in de Raaijhal of op de parkeerplaats zonder toestemming van de Raaijhal.
 34. Het is niet toegestaan flyers te verspreiden of posters op te hangen in de Raaijhal of op de parkeerplaats zonder toestemming van de Raaijhal.
 35. Bij diefstal of uitgeven van vals geld of verkopen van gestolen goederen wordt direct de politie ingeschakeld.
 36. Er geldt een algeheel verbod voor gebruik van soft- en harddrugs op het gehele terrein.
 37. Vluchtroutes en/of vluchtdeuren dienen worden vrij gehouden.
 38. Bij brand volgt u de aanwijzing van de organisatie op.
 39. Drukfouten voorbehouden.
 40. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder en zal hiervan melding maken bij de Stichting Beheer Raaijhal Overloon.