Raaijhalfeesten huisregels

Wij gaan er vanuit dat bezoekers aan de Raaijhalfeesten zich "normaal" gedragen en ieders normen en waarden respecteert. Desondanks hebben wij gemeend goed te doen om voor de Raaijhalfeesten Overloon huisregels op te moeten stellen. U bent verplicht zich hieraan te conformeren!

Inhoudsopgave

Artikel 1: Leeftijd

 • De minimale leeftijd voor toegang tot het vrijdag- en zaterdagavondprogramma is 18 jaar.
 • Voor het programma op zaterdagmiddag geldt geen leeftijdgrens.
 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Het personeel en/of de bewaking kan hier naar vragen. Zonder legitimatiebewijs (ondanks het bezit van een toegangskaart) kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

Artikel 2: Fouillering

 • Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.

Artikel 3: Verbod op drugs, wapens, etc.

 • Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde verstoort kan worden de Raaijhal mee naar binnen te nemen.
 • Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen ten strengste verboden. Bij constatering hiervan zal dit direct worden gemeld bij de politie.

Artikel 4: Alcoholgebruik

 • De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

Artikel 5: Rookbeleid

 • In de Raaijhal geldt een algeheel rookverbod.
 • Alleen buiten op de daarvoor ingerichte binnenplaats mag gerookt worden.

Artikel 6: Toiletgebruik

 • Toiletten bevinden zich direct bij binnenkomst in het voorportaal van de Raaijhal, als mede op de daarvoor ingerichte binnenplaats welke via de nooduitgang van de hal bereikbaar is.
 • Houd u er rekening mee dat er kan worden gecontroleerd op "wildplassen".

Artikel 7: Overlast

 • De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement als er sprake is van ongewenst gedrag.
 • Hieronder wordt ook verstaan geluidsoverlast veroorzaken in de directe omgeving van het feest.
 • De politie controleert tijdens de Raaijhalfeesten rondom de Raaijhal op veroorzaken van overlast.
 • Zorg dat overlast wordt voorkomen en spreek elkaar aan op ongeoorloofd gedrag.

Artikel 8: Parkeerbeleid

 • Parkeermogelijkheden voor auto ‘s zijn op 100 meter loopafstand van de Raaijhal.
 • De parkeerplaatsen bevinden zicht nabij de voetbalvelden van SSS ’18 en het oorlog museum en worden aangegeven d.m.v. verkeersborden.
 • Fietsen, bromfietsen of motoren kunnen worden gestald op de parkeerplaats van de Raaijhal.
 • Parkeren is gratis en geheel voor eigen risico.
 • Parkeren is gratis en geheel voor eigen risico.
 • Volg verkeersborden en aanwijzingen van verkeersregelaars of politie op.

Artikel 9: Voorschriften/aanwijzigingen

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en medewerkers van de Raaijhalfeesten.
 • Aanwijzingen van politie, brandweer, beveiligingsbedrijf en personeel van de Raaijhal moeten direct worden opgevolgd.

Artikel 10: Video en foto's

 • Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • De organisatie, eigenaar, verhuurder en huurder van de Raaijhal, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de Raaijhal mochten ondervinden.
 • Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Stichting Beheer Raaijhal Overloon en Goemans Raaihalbeheer V.O.F.